0
Košík
0 Kč
X
Obsah košíku
 x 

košík je prázdný
Ochrana Osobních údajů

Andrla CZ s.r.o.

Cihelní 260

747 41 Branka u Opavy

Ičo:25907425

Dič:CZ25907425

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 1. Obecné prohlášení

1.1. Společnost ANDRLA CZ s.r.o. se sídlem v Brance u Opavy, Cihelní 260, IČO:
25907425 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
C 24997  plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které jí byly
předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č.
2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. Andrla CZ s.r.o. je správcem osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR
účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 1. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů
a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými
  prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům
  jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá
  stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je
  zajištěna nejvyšší dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv
  neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či
  ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
  zneužití;
 3. subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a
  úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. CN dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň
  zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s
  osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v
  souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 1. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. Andrla CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
 2. plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
 3. oprávněných zájmů na tom, abychom mohli klientům nabízet naše další produkty a služby
  v rozsahu dovoleném právními předpisy bez vyžadování předchozího souhlasu subjektu
  údajů.

3.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Andrla CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou
zpracovávány zejména následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. adresa;
 3. emailová adresa;
 4. telefonní číslo;
 5. údaje o vozidle klienta, řidičský průkaz

3.3. Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým Andrla CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování
v informačním systému Andrla CZ s.r.o. . Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Andrla CZ s.r.o. a v
potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s
touto osobou uzavřena smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů,
jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Andrla CZ s.r.o..

3.6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Andrla CZ s.r.o. v souvislosti s plněním jejich
pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu,
který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se
zákonem. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou
uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala
stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými
povinnostmi dodržuje Andrla CZ s.r.o..

V souladu s příslušnými právními předpisy je Andrla CZ s.r.o. oprávněna nebo přímo povinna předávat
Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem
  plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům
  v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
 3. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro
  účely vymáhání pohledávek.
 4. subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se skupinou Andrla CZ s.r.o. z důvodu
  outsourcingu služeb;

3.7. Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky a nejsou předávány do
zahraničí,

3.8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává skupina Andrla CZ s.r.o. pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům
jejich zpracování. Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů,
na základě kterých skupina Andrla CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou
zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a
oprávněných zájmů skupiny Andrla CZ s.r.o. zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení
smlouvy.

3.9. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

 1. právo na informace o správci osobních údajů a zpracovateli;
 2. právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 3. právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaj zpracovávány či nikoli;
 4. právo podat stížnost;
 5. právo na opravu osobních údajů;
 6. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 7. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 8. právo na omezení zpracování;
 9. právo na přenositelnost osobních údajů;
 10. právo vznést námitky;
 11. veškerá další práva přiznaná platnými právními předpisy.

3.10. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů je možno subjektem osobních údajů
uplatnit kontaktováním Andrla CZ s.r.o. jako správce na poštovní adrese Cihelní 260, 747 41
Branka u Opavy, emailem na adresu  andrla@andrla.cz nebo telefonicky na tel.č. 602524878

Menu